บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
1. บทเรียนเรื่อง การฝึกวาดการ์ตูน

2. บทเรียนเรื่อง สวยงามด้วยความสมดุล เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
1. บทเรียนเรื่อง วิทยาศาสตร์

2. บทเรียนเรื่อง Mind Mappingบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
1. บทเรียนเรื่อง คำศัพท์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

2. บทเรียนเรื่อง การฝึกทักษาภาษาอังกฤษบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
1. บทเรียนเรื่อง การพูดภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับชาวต่างชาติบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

2. บทเรียนเรื่อง ชนิดของคำในภาษาไทย


บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
1.  บทเรียน เรื่องการบวกและการลบจำนวน ที่มีตัวตั้งและผลัพธ์ไม่เกินร้อย
2.  บทเรียน เรื่องเศษส่วน
3.  บทเรียน เรื่องคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
4.  บทเรียน เรื่องการชั่ง