คำอธิบายรายวิชาหลักสูตรดุุษฎีบัณฑิต

      ทฤษฎีปัญญาประดิษฐ์  การแก้ปัญหา การแสดงองค์ความรู้ การใช้เหตุผล การวางแผน การตัดสินใจ การเรียนรู้ การรับรู้ การกระทำ การสื่อสารและโต้ตอบ ระบบตัวกระทำการแทนแบบเดี่ยวและแบบหลายตัวกระทำและงานประยุกต์ใช้ในด้านการศึกษา 


     Theory of artificial intelligent, problem solving, knowledge representation, reasoning, planning, decision making, learning, perception, action, communication and interaction, single-agent and multi-agent systems, and applications of intelligent systems in educational problems.