กลุ่มวิชาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

รายวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  จำนวน 3 หน่วยกิต เป็นเนื้อหารายวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ   หลักการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ โครงสร้างโปรแกรมในภาษาเชิงวัตถุ ความหมายและกลุ่มของวัตถุ คุณลักษณะและพฤติกรรมของวัตถุ คลาสและหลักการสำคัญของคลาส การห่อหุ้ม การสืบทอด

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ ด้วยวิธีการสอนแบบสาธิตเพื่อฝึกปฏิบัติ วิชา Microsoft PowerPoint 2010 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบทบทวนบทเครือข่ายอินเตอร์เน็ต วิชา Database and Design

ศึกษาความหมายและความสำคัญของจิตวิทยากับการศึกษาและจิตวิทยากับความเป็นครู แนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่มต่างๆ หลักพัฒนาการและพัฒนาการส่วนบุคคล ทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ การเรียนรู้แบบแก้ปัญหา การเรียนรู้แบบลูกโซ่ การถ่ายโยงความรู้
และความคิดรวบยอด

     ความสำคัญของวิชาชีพครู บทบาทภาระหน้าที่ คุณลักษณะของครูที่ดี การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ ศักยภาพและสมรรถภาพสำหรับการเป็นครู การพัฒนาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และเป็นผู้นำทางวิชาการ เกณฑ์มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู การพัฒนาวิชาชีพครูและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไทย ทักษะในการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาไทย เพื่อการสื่อสารในวิชาชีพครู ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการสำหรับครู การคิดอย่างเป็นระบบการเรียนรู้วัฒนาธรรมองค์กร มนุษยสัมพันธ์ และการสื่อสารในองค์กร การทำงานเป็นทีม แนวคิดในการจัดทำโครงการ การบริหารจัดการชั้นเรียนและหลักการประกันคุณภาพการศึกษา

ความหมายและความสำคัญของหลักสูตร ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการศึกษา ทฤษฎี การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร และ การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา การกำ หนด มาตรฐานของหลักสูตร รูปแบบในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา หลักการและการวิเคราะห์ความ ต้องการและปัจจัยต่าง ๆ ในการพัฒนาหลักสูตร ความต้องการในงานอาชีพ สมรรถนะวิชาชีพ วิธีการ กำหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร การวิเคราะห์งาน การวเิคราะห์เนื้อหาสาระของรายวิชา การประเมินผลหลักสูตร

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ระบบความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แหล่งกำเนิดไฟฟ้า กฎของโอห์ม พลังงานฟ้า วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า และการต่อสายดิน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ R L C หม้อแปลงไฟฟ้า รีเลย์ ไมโครโฟน ลำโพง อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ เทคนิคการบัดกรี การใช้มัลติมิเตอร์ ออสซิลโลสโคป เครื่องกำเนิดสัญญาณ การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นบนแผ่นวงจรพิมพ์ ประกอบชุดคิท เกี่ยวกับเครื่องหรี่ไฟ แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงชนิดคงที่หรือปรับค่าได้ สวิตซ์ทำงานด้วยแสง

หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา การสรางการใชและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา หลักการวิเคราะหวัตถุประสงคการสอนเพื่อการวัดและประเมินผลทางการศึกษา การเขียนและการใหคะแนนแบบทดสอบชนิดตางๆ สถิติเบื้องตนที่เกี่ยวของกับการวัดและประเมินผลการศึกษา การวิเคราะหคุณภาพขอสอบและแบบทดสอบ การประเมินผลตามสภาพจริง การประเมินจากแฟมสะสมงาน การประเมินภาคปฏิบัติ และการประเมินผลแบบยอยและแบบรวม นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการวัดและประเมินผล การใชเครื่องมือชวยวิเคราะหและแปลผลขอมูลจากการวัดและประเมินผล

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการช่วยสอน แนวคิดและหลักการออกแบบบทเรียน ข้อคำนึงถึงเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน  เทคนิคในการจัดทำบทเรียน การบริหารและจัดการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ข้อจำกัดและความเหมาะสมของโปรแกรมสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การฝึกหัดสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทางด้านช่างอุตสาหกรรม 1 บทเรียน