บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มประเภทวิชาอุตสาหกรรม สำหรับนักเรียนอาชีวะศึกษา

1. บทเรียนเรื่อง วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มประเภทวิชาพาณิชยการ สำหรับนักเรียนอาชีวะศึกษา

1. บทเรียนเรื่อง โปรแกรมตารางทำการ รายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน

2. บทเรียนเรื่อง โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์

3. บทเรียนเรื่อง โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์