บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

1. บทเรียนเรื่อง ระบบพิกัดเชิงขั้ว และทฤษฎีกราฟ

2. บทเรียนเรื่อง การเท่ากันทุกประการ อัตรส่วน

3. บทเรียนเรื่อง จำนวนเต็ม เลขยกกำลัง

4. บทเรียนเรื่อง ความน่าเชื่อถือของระบบและการบำรุงรักษา 


บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
1.บทเรียนเรื่อง โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ
2. บทเรียนเรื่อง ระบบสุริยะจักรวาลบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีสาระสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

1. บทเรียนเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร