หมวดวิชาทางด้านการศึกษา หรือ วิชากลางของคณะ

ความหมายการวัดและประเมินผล การเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม หลักการวิเคราะห์เพื่อ
การออกข้อสอบในแบบทดสอบ แนวทางในการเขียนและการให้คะแนนข้อสอบชนิดต่าง ๆ สถิติเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบและแบบทดสอบทั้งฉบับ หลักการและวิธีการประเมินผลทางการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการวัดและประเมินผล การใช้เครื่องมือช่วยวิเคราะห์และแปรผลข้อมูลจากการวัดและประเมินผล